EPS İle İlgili Standartlar

EPS üretimi ile ilgili ilk Türk Standartı TS 2193’tür.Bu standardda , EPS’den başka poliüretan , fenol köpüğü gibi malzemeler de dahildir.Daha sonra sadece EPS için ”EPS 7316 Isı Malzemeleri Polistiren Köpükten Yapılmış” standartı hazırlanmıştır.Mayıs 1989 tarihinden itibaren yürülükte olan bu standard , yakın zamanda EN 13163’ün Türk.çe tercümesi olan TS EN 13163 ile değiştirilmiştir.17 Nisan 2002 tarihli TSE Teknik Kurulu’nda kabul edilen bu standard ile EPS sektörü bir ilke imza atmıştır.

Ürün standardını , Avrupa Standartlarına uygun olarak revize eden ilk ısı yalıtım malzemesi olmuştur.TSE’nin kendi kararı ile standardın ismini TS 7316 EN 13163 olarak belirlemesi gereksiz bir numalaralandırma olmaktadır.Çünkü standard aynen EN 13163’ün tercümesidir ve Avrupa Normları ile aynı kalite standardlarını içermektedir.EPS sektörü ,daima daha ileri düzeyde standardlara ulaşmayı hedeflemektedir.Avrupa Normalarının tercümesinde ilk sırayı alması da , bu hedefin bir uygulamasıdır.

TS EN 13163 , EPS’den binalar için üretilen yalıtım malzemeleri ile ilgili tüm tanım ve sınıflamaları ve yapılması gereken deneyleri içermektedir.Uluslararası düzeyde olan bu tanım ve sınıflamalara ilave olarak TS EN 13163’de , bialarda ısı yalıtımı amacı ile kullanılacak EPS ürünlerde yoğunluğun 15 kg./m³ ‘ün altına indirilmemesi de prensip olarak kabul edilmiştir.Ülkemizdeki üretim teknolojisindeki gelişmeler , ileride bu sınırın değişmesine de imkan verecektir.

Isı yalıtım malzemleri ile ilgili diğer önemli standard ”TS 3825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”dır.Bu standard , bir binanın toplam yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Qyıl) nasıl hesaplanacağını belirlemekte ve bu ihtiyacın izin verilen en büyük değerini sınırlamaktadır.BU kapsamda hesaplamalarda kullanılanacak ısı iletkenliği değerlerini de, her malzeme için EK5’te tablo halinde vermektedir.17 Nisan 2002 tarihli TSE Teknik Kurulu’nda kabul edilen TS 825 EK5’te yapılan düzeltmeyle , EPS ürünlerin ısı iletkenliklerinin EN 13163’e göre hesaplanacağı belirtilmektedir.Grafik 1’de EN 13163’e göre EPS ürünlerin ısı iletkenliklerinin yoğunluk değişimi görülmektedir.Tablo 1’de ise , 17 Nisan 2002 tarihli Teknik Kurul kararıyla TS 825 EK5’te yapılan düzeltmeye göre EN 13163’de verilen formül kullanılarak hesaplanan , EPS’in ısı iletkenliği hesap değerleri yoğunluğa göre belirtilmiştir.